•  

 •  

 •  


Miss Ziemi Elbląskiej / Miss Ziemi Elbląskiej Nastolatek 2016

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu Miss Polski i Miss Polski Nastolatek jest Missland Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie zwana dalej MISSLAND, natomiast Organizatorem regionalnej części konkursu Miss Polski Ziemi Elbląskiej jest Agencja Marketingowo – Reklamowa „Lider” sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 31/3, działająca na podstawie licencji wydanej przez Missland Sp. z o.o.
 2. Z organizatorem konkursu mogą współpracować osoby prawne i fizyczne, które zawrą stosowne umowy współpracy. Dla ważności umowy o współpracy konieczne jest zachowanie formy
  pisemnej.
 3. Użycie nazwy konkursu oraz znaku firmowego konkursu zwłaszcza w celach reklamowych lub handlowych wymaga stosownej zgody organizatora konkursu oraz zawarcia z nim odpowiedniej
  umowy.
 4. Decyzje organizatora i jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie. Organizator konkursu obowiązany jest zapoznać uczestniczki konkursu z niniejszym regulaminem. Uczestniczka po zapoznaniu się z regulaminem potwierdza to w formie pisemnej. W przypadku dziewcząt w kategorii Nastolatek zapoznanie się z regulaminem i przyjęcie warunków regulaminu potwierdzają rodzice lub opiekunowie uczestniczki.

II. ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU

 1. Regionalny konkurs Miss Polski Ziemi Elbląskiej i Miss Polski Nastolatek Ziemi Elbląskiej ma charakter konkursu otwartego dla wszystkich zgłaszających się kandydatek, jeżeli odpowiadają
  wymaganiom określonym w niniejszym regulaminie. Na casting zapraszane są dziewczyny, które wypełniły formularz znajdujący się na stronie internetowej Organizatora - www.misselblaga.pl
 2. Naruszenie niniejszego regulaminu, w tym przekroczenie ustalonych terminów obowiązujących w poszczególnych etapach konkursu, powoduje nieważność przeprowadzonych czynności, zaś
  kandydatki wyłonione z takiej eliminacji nie mogą być dopuszczone do dalszych etapów konkursu.
 3. Laureatki konkursu finałowego oraz wszystkie laureatki konkursów regionalnych muszą być bezdzietnymi pannami, posiadać obywatelstwo polskie przez rok od daty wyboru, pod rygorem
  pozbawienia tytułu oraz wszystkich uzyskanych nagród i zwrotu wszystkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez organizatora na przygotowania laureatki do konkursu. Laureatki
  regionalne od daty konkursu regionalnego a laureatki konkursu MISS POLSKI i MISS POLSKI NASTOLATEK od daty finału konkursu.
 4. W toku konkursu wyłonione zostaną laureatki, które otrzymają następujące tytuły:

  - MISS POLSKI ZIEMI ELBLĄSKIEJ 2016
  - I VICEMISS, II VICEMISS POLSKI ZIEMI ELBLĄSKIEJ 2016
  - MISS ZIEMI ELBLĄSKIEJ NASTOLATEK 2016
  - I VICEMISS, II VICEMISS ZIEMI ELBLĄSKIEJ NASTOLATEK 2016

 5. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów, jeżeli ilość nagród nieregulaminowych będzie większa niż ilość tytułów głównych.
 6. Miss Polski Ziemi Elbląskiej reprezentować będzie Elbląg w Narodowym Konkursie Piękności Miss Polski, które są bezpośrednią przepustką do międzynarodowych konkursów piękności na
  podstawie zawartych przez Missland umów.

III. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Kwalifikacje do konkursu regionalnego
  a) Kwalifikacje regionalne przeprowadza Organizator za pośrednictwem dwuetapowego castingu – internetowego oraz bezpośredniego.b) Na casting zapraszane są kandydatki, które wyraziły chęć do wzięcia udziału w konkursie za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Organizatora.
  c) O liczbie kandydatek biorących udział w ścisłym finale Konkursu Miss Polski Ziemi Elbląskiej decyduje Organizator.
  d) Kandydatki zakwalifikowane do Finału konkursu Miss Polski Ziemi Elbląskiej zobowiązane są podpisać i przestrzegać Regulamin konkursowy.
  e) Z momentem podpisania Regulaminu, Kandydatka jest zobowiązana do podporządkowania się harmonogramowi przygotowań określonemu przez Organizatora w szczególności udział we wszystkich próbach przygotowujących do Gali Finałowej Konkursu.
  f) Nieobecność podczas działań poprzedzających galę podejmowanych przez Organizatora, tj. sesje fotograficzne, próby choreograficzne, testy, atrakcje promocyjne grozi dyskwalifikacją oraz konsekwencjami finansowymi.
  g) W okresie poprzedzającym Wielką Galę Finałową kandydatka jest zobowiązana do zachowania szczególnej dbałości o zdrowie i wizerunek oraz do wspierania działań podejmowanych przez Organizatora.
  h) Laureatka konkursu regionalnego z tytułem Miss Regionu uprawniona jest do udziału w półfinałach z pominięciem eliminacji ogólnopolskich.
  i)  I, II, Vice Miss Regionów uprawnione są do udziału w eliminacji ogólnopolskiej.
  j)  Do eliminacji ogólnopolskich mogą przystąpić również kandydatki z konkursów regionalnych wskazane przez Missland na zasadzie tzw. „Zielonej karty”

Organizator konkursu regionalnego:

 •  zobowiązany jest do przygotowania kandydatek do prezentacji na scenie w konkursie regionalnym. Wszystkie koszty z tym związane ponosi organizator konkursu.
 •  ma obowiązek zawiadomienia laureatek o miejscu i terminie eliminacji ogólnopolskiej.

IV. FINAŁ

 1. Finał regionalnego konkursu Miss Polski Ziemi Elbląskiej 2016 i Miss Polski Nastolatek Ziemi Elbląskiej 2016 odbędzie się nie później niż do końca Kwietnia 2016 roku.
 2. Finał regionalnego konkursu poprzedzają spotkania skoordynowane przez Organizatora: próby choreograficzne, sesje fotograficzne i wydarzenia promocyjne.
 3. Jury powołane przez Organizatora wyłoni laureatki konkursów zgodnie z niniejszym regulaminem oraz ogłosi, która z finalistek otrzymała tytuł komplementarny.

V. JURY

 1. Wyboru kandydatek kwalifikacji regionalnych castingowych oraz konkursowych dokonuje Jury.
 2. Skład Jury kwalifikacji regionalnych ustala Organizator. W skład jury konkursu regionalnego wchodzi przedstawiciel Missland, bądź osoba wskazana przez Missland.
 3. Udział w pracach Jury jest honorowy.
 4. W sprawach spornych decydującym jest głos Przewodniczącego Jury.
 5. Podczas koncertów finałowych Jury musi przedstawić swój werdykt w ściśle określonym i wyznaczonym czasie trwania koncertu.
 6. Punkt 5 dotyczy wystąpień artystycznych, odbywających się podczas Gali Finałowej.
 7. Czas pracy Jury i czas wydania werdyktu wyznacza i określa Przewodniczący Jury.
 8.  W przypadku nie uzgodnienia werdyktu przez Jury w wyznaczonym czasie, do podania i ogłoszenia wyników finału konkursu upoważniony jest Przewodniczący Jury.

VI. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU

 1. Kandydatka zgłaszająca się do konkursu Miss Polski Ziemi Elbląskiej 2016 i Miss Polski Nastolatek Ziemi Elbląskiej 2016 musi spełniać następujące warunki:
  - Posiadać obywatelstwo polskie
  - Być bezdzietną panną
  - Wiek 18-24 lata - dorosłe (ukończone 18 lat i nie skończone 24 lata, w dniu przystąpienia do konkursu)
  - Wiek 14-18 lat – nastolatki (w momencie przystąpienia do konkursu kandydatka musi mieć ukończone 14 lat i nie może mieć ukończonych 18 lat).
 2. W konkursie uczestniczyć mogą kandydatki, które w dotychczasowych edycjach konkursu Miss Polski/Miss Polski Ziemi Elbląskiej nie uzyskały jakiegokolwiek tytułu w finale imprezy w swojej kategorii wiekowej.
 3. Laureatki Miss Polski Ziemi Elbląskiej 2016 i Miss Polski Nastolatek Ziemi Elbląskiej 2016 nie mogą brać udziału w innych konkursach piękności organizowanych w Polsce pod rygorem
  pozbawienia tytułu i związanych z nim nagród.
 4. Kandydatki pokrywają następujące koszty uczestnictwa w konkursie, o ile organizator nie postanowi inaczej:

  Castingi i Kwalifikacje
  - koszty podróży
  - koszty wyżywienia i zakwaterowania
  - koszty przygotowania do prezentacji

 5. Każda z kandydatek zakwalifikowana do konkursu regionalnego obowiązana jest przygotować na własny koszt kostium kąpielowy, suknię wieczorową do prezentacji w czasie castingu oraz
  odpowiednie do niej obuwie na wysokim obcasie (tzn. szpilki) (Słupki i koturny wykluczone).
 6. Wszystkie zakwalifikowane do finału kandydatki zobowiązane są do przestrzegania regulaminu ustalonego przez Organizatora oraz przestrzegania umowy zawartej z Organizatorem.

VII. NAGRODY

 1. Miss Ziemi Elbląskiej: korona (przechodnia), szarfa tytułowa
 2. I i II Vicemiss Ziemi Elbląskiej: szarfa tytułowa
 3. Inne tytuły komplementarne: szarfa tytułowa

VIII. NAGRODY POZAREGULAMINOWE

Organizator przewiduje przyznanie nagród nie objętych zasadami regulaminu. Nagrody te będą przydzielone laureatkom i finalistkom na zasadach uzgodnionych przez Missland z fundatorami
nagród.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kandydatka w momencie zgłoszenia do konkursu oświadcza, że zapoznała się i akceptuje niniejszy regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 08 1997r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883) oraz publikacje i rozpowszechnianie jej wizerunku na łamach Dziennika Elbląskiego, Gazety internetowej Portel.pl,
  Info.elblag.pl, Wysoczyzna.pl, Telewizji Elbląskiej, oficjalnych mediach współpracujących z Missland i stronie internetowej Agencji Marketingowo – Reklamowej „Lider” sp. z o.o.
  ( www.lider-reklama.pl oraz www.misselblaga.pl)
 2. Kandydatka oświadcza, iż nie będzie rościła żadnych pretensji w stosunku do Organizatora za publikację nadesłanych przez nią zdjęć na oficjalnej stronie konkursu, w materiałach
  zamieszczanych przez media współpracujące z Organizatorem oraz stronie internetowej Agencji Marketingowo – Reklamowej „Lider” Sp. z o.o. (www.lider-reklama.com.pl, www.misselblaga.pl oraz na profilach Agencji na portalach społecznościowych)
 3. Zdjęcia wykonane przez Agencję Marketingowo – Reklamową „Lider” Sp. z o.o. są własnością Agencji i mogą być wykorzystane do wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych, graficznych,
  marketingowych oraz do wydawnictw sygnowanych przez Agencję Marketingowo – Reklamową „Lider” Sp. z o.o.
 4. Zamieszczenie informacji o castingach, konkursie, Gali Finałowej wyborów MZE na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych organizatora oraz sponsorów:
  (utrwaleniu na jakimkolwiek nośniku; zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym techniką zapisu cyfrowego, elektronicznego, techniką magnetyczną, drukiem, w postaci fotografii lub innego zapisu graficznego, sporządzenie wersji obcojęzycznych; wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą, publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie i nadawanie; wprowadzanie do pamięci komputera; publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do dzieła w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (udostępnianie w sieci Internet); wykorzystywanie do celów promocji i reklamy (w tym do reklamy telewizyjnej, prasowej i zewnętrznej); zapożyczanie fragmentów lub całości i wykorzystywania ich z przetworzeniem do innych opracowań realizowanych bezpośrednio przez Sponsora; wykorzystywanie w prezentacjach multimedialnych, odtwarzanie w autoryzowanych punktach sprzedaży Sponsora, odtwarzanie na stoiskach firmowych Sponsora, na targach i wszelkich imprezach wystawienniczych).
 5. Jeżeli kandydatka otrzyma nagrodę rzeczową, bądź pieniężną przekraczającą wartość 760 zł brutto, wówczas przed odebraniem nagrody zobowiązana będzie do wpłaty 10% wartości nagrody, tytułem zryczałtowanego podatku dochodowego.
 6. Z chwilą zakwalifikowania się do konkursu i podpisania umowy kandydatka nie może zmienić w sposób widoczny swojego wizerunku (zmiana długości i kolorów włosów, wszelkie zdobienia ciała, tatuaże, kolczyki, itp.).
 7. Od 28 Grudnia 2015 r. do 30 Grudnia 2015 r. (Przerwa Świąteczna ) kandydatki muszą być dostępne w celu przeprowadzenia sesji fotograficznej.
 8. W czasie wyjazdów w celu przeprowadzenia sesji fotograficznej, castingów, w czasie Gali Finałowej, Bankietu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz innych używek.
 9. W czasie przygotowań do konkursu (castingi, sesje fotograficzne, etc.) w czasie Gali Finałowej oraz Bankietu zachowanie kandydatek nie może negatywnie wpływać na wizerunek konkursu oraz organizatorów.
 10. Kandydatka może zostać zdyskwalifikowana, jeżeli nie zastosuje się do regulaminu, a także będzie nieobecna na próbach choreograficznych więcej niż 2 razy. W przypadku dyskwalifikacji
  KANDYDATKI zobowiązana ona jest do zapłaty kary umownej w wysokości 1000,00 zł.
 11. W przypadku rezygnacji KANDYDATKI z udziału w konkursie po podpisaniu umowy, KANDYDATKA zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w wysokości 2.000,00 zł.
 12. Agencja Marketingowo-Reklamowa Lider Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za złamanie przez kandydatkę niniejszego regulaminu.

Sponsorzy i Fundatorzy Nagród

Patroni Medialni